Integritetspolicy Nordiskt Flygteknikcentrum AB.

Denna integritetspolicy beskriver Nordiskt Flygteknikcentrum AB:s (hädanefter NFTC) behandling av personuppgifter och gäller när någon använder NFTCs tjänster eller på annat sätt är i kontakt med oss.

Ansvar för personuppgifterna

NFTC med organisationsnummer 556148–1010, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som lämnas av personuppgiftslämnare och ansvarar för att sådan behandling sker på ett lagligt sätt. 

Så här samlar NFTC in personuppgifter

NFTC samlar in personuppgifter som personuppgiftslämnare lämnar till oss när de använder sig av våra tjänster. Det kan exempelvis vara när du anmäler ditt intresse för våra utbildningar, följer oss på sociala medier etc.

NFTC kan även få personuppgifter från andra källor än personuppgiftslämnaren. Uppgifterna kan komma från andra offentliga källor i syfte att användas för t.ex. kreditupplysningar och adressuppdateringar.

Dessa uppgifter behandlas

NFTC behandlar de personuppgifter som lämnas till oss. Det kan vara namn, e-postadress, telefonnummer, postadress, födelsedatum och/eller annan information som du lämnat till oss eller som är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig.

Därför behandlar NFTC personuppgifter

Personuppgifterna kan användas för bland annat följande ändamål:

 • För att fullgöra våra åtaganden gentemot dig.
 • För att ge god service och väl fungerande, effektiva och enkla tjänster.
 • För att hantera och administrera dina frågor och synpunkter som inkommer via NFTCs hemsida eller telefon.
 • För genomförande av frivilliga marknadsundersökningar.
 • För att vid kreditköp utföra kreditkontroller.
 • För att förhindra missbruk eller olämplig användning av våra tjänster.

 Rekrytering

Om du skickar in handlingar till NFTC för att söka en tjänst eller vid spontanansökan så godkänner du att vi behandlar dina personuppgifter enligt gällande lagstiftning. Uppgifterna kommer att hanteras av rekryterande chef. Du kan alltid dra tillbaka din ansökan och därmed tas dina personuppgifter bort. Personuppgifterna sparas upp till 24 månader (2 år) efter ansökan.

NFTC rätt att behandla personuppgifter

NFTC har rätt att behandla de personuppgifter som krävs för fullgörandet av åtagande mot personuppgiftslämnaren eller om personuppgiftslämnaren har lämnat ditt samtycke till behandlingen. NFTC kan även behöva behandla personuppgifter på grund av krav i lag eller förordning.

I vissa fall kan vi behöva personuppgiftslämnarens samtycke för att behandla personuppgifterna. När personuppgiftslämnaren lämnar sitt samtycke i dessa fall kommer denne alltid att få klar och tydlig information om vad denne samtycker till.

 

Behandling av särskilda kategorier av personuppgifter

Vi behandlar normalt ej personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse eller medlemskap i fackförening och behandling av genetiska uppgifter, biometriska uppgifter som entydigt identifierar en fysisk person, uppgifter om hälsa eller uppgifter om en fysisk persons sexualliv eller sexuella läggning.

När du kommunicerar med oss ber vid dig utelämna information som kan utgöra särskilda kategorier av personuppgifter enligt ovan. Exempelvis när du söker ett utannonserat jobb vid NFTC och därför bifogar CV. 

Dessa har tillgång till personuppgifterna

Personuppgifter används av NFTC och våra personuppgiftsbiträden. Vi lämnar inte ut personuppgifter till andra bolag om vi inte behöver göra detta på grund av lag, förordning eller myndighetsbeslut eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter.

Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part utanför NFTC.

NFTC lyder under offentlighetsprincipen. Detta innebär att vissa handlingar utgör s.k. allmänna handlingar som NFTC ska lämna ut på begäran. Före utlämnandet genomförs en sekretessprövning enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Överföring till tredje land

NFTC överför idag inte personuppgifter till länder utanför EU/EES. Om så skulle bli gällande kommer personuppgifter bara överföras till länder utanför EU/EES om berört land har en s.k. adekvat skyddsnivå enligt EU eller EU-kommissionen, uppfyller kraven enligt Privacy Shield, eller om detta särskilt angivits i samband med att du lämnar dina personuppgifter till oss. 

Hur länge sparas personuppgifter?

NFTC sparar personuppgifter så länge det krävs för våra åtaganden och enligt tillämplig lagstiftning gällande bevarande av dokument, och raderas eller anonymiseras därefter. NFTC gallrar uppgifter löpande i verksamheten.

Vad har personuppgiftslämnaren för rättigheter?

Personuppgiftslämnaren har rätt att när som helst (kostnadsfritt en gång om året) begära information om vilka personuppgifter vi har sparat om personen. Begäran ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad samt innehålla uppgift om namn och personnummer. Detta behöver vi för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person. Vid utlämnade av information krävs uppvisande av giltig ID handling.

Om personuppgifterna är ofullständiga, felaktiga eller irrelevanta, kan uppgiftslämnaren begära att få dem rättade. Uppgiftslämnaren har också rätt att få sina personuppgifter raderade. Vi kan inte radera uppgifter som utgör allmänna handlingar eller då det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler, eller när det finns andra legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas, till exempel obetalda skulder.

När personuppgiftsbehandlingen baseras på samtycke, kan personuppgiftslämnaren när som helst återkalla sitt samtycke till att låta oss använda uppgifterna, om det är förenligt med gällande lagstiftning.

 

Begäran om registerutdrag, information, radering eller rättning av felaktiga uppgifter skickas till:

Dataskyddsombud
Luleå Kommun
975 81 Luleå

Telefon: 070-682 99 30

E-post: dataskyddsombud@lulea.se

Uppgiftslämnaren har vidare rätt att i förekommande fall inge klagomål till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter.

Så skyddas uppgifterna

NFTC värnar om din integritet. Vi arbetar därför ständigt med att vidta alla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som i varje enskilt fall krävs för att skydda dina personuppgifter och i övrigt säkerställa att behandlingen sker enligt gällande lag.

Cookies

NFTCs hemsida använder små textfiler, så kallade cookies, för att underlätta besökarens navigering på sidan. Vi använder cookies för att samla in statistik om användarnas besök och för att förbättra upplevelsen. Det kan exempelvis handla om att val besökaren gör på vår webbplats sparas. Cookies på NFTC:s webbplats utgör ej personuppgifter i lagens mening. Om besökaren önskar inaktivera Cookies, går detta att göra via webbläsarens inställningar.

Vid det fall NFTC i framtiden kan komma att använda sig av Cookies som kan knytas till en fysisk person och därmed utgör en personuppgift i lagens mening, kommer NFTC att inhämta tydligt medgivande vid inledningen av besöket på hemsidan, innan dessa Cookies aktiveras.

Nödvändig Cookies:
För att hemsidan ska kunna fungera sparas vissa nödvändiga Cookies som sessioner samt vilket val av Cookies du gjort.

Cookies för marknadsföring:
Google / Youtube sparar cookies för individuell annonsering baserat på tidigare sidor du besökt, de länkar även ihop andra enheter som är inloggade med samma Google konto.

Deklaration av enskilda cookies

 • cookieconsent
  Indikerar medgivande till cookies för www.NFTC.se
 • _ga
  Google analytics, _ga används för att förstå hur besökaren navigerar runt på webbplatsen Läs mer här
 • _gid
  Google analytics, _gid används för att förstå hur besökaren navigerar runt på webbplatsen Läs mer här
 • _gat
  Google analytics, _gid används för att förstå hur besökaren navigerar runt på webbplatsen Läs mer här
 • APISID, NID, SID, 1P_JAR
  Används för anpassad marknadsföring på Google-sidor, baserat på nyligt gjorda sökningar och aktiviteter.
 • HSID, SSID, APISID, SAPISID
  Används av Google för att samla in information om användaren för video på YouTube.
 • SIDCC
  Google säkerhetscookie för att skydda användardata från ej auktoriserad tillgång


Uppdatering av denna integritetspolicy

NFTC gör löpande ändringar i denna policy. En ny version blir gällande när den görs tillgänglig här på webbplatsen.

Kontakt

NFTC
Luftfartsvägen 11, 972 54 Luleå
info@nftc.se
Telefon: 0920-45 43 43

Allmänt
©2019 Nordiskt Flygteknikcentrum alla rättigheter reserverade

Genom att besöka denna webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Vill du läsa mer om vår integritetspolicy klicka här.